• Автор: д-р Атанас Гълъбов,
  • Година на публикация: 2001,
  • Издателство:

Хомеопатия за всички - Глава 7 - КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ЛЕКУВА С ХОМЕОПАТИЯ

Лечението с хомеопатия има своите особености, с които е добре пациентът да бъде запознат предварително.

Хомеопатичното интервю, както е прието да се нарича, е обикно­вено с продължителност от един до два часа, когато се преглеждат хора с хронични заболявания. Понякога, при неясни и объркани слу­чаи, е необходимо да се проведе допълнителен разговор с пациента или с някой от неговите близки, преди да се назначи хомеопатично лекарство. 

Въпросите, които ви задава лекарят-хомеопат биха могли да ви изглеждат доста необичайни и без видима връзка с основното оплаква­не, поради което сте дошли да търсите помощ. Например, страдате от „мигрена", а ви питат какви храни обичате да ядете и кои не понасяте; в какво време - студено или топло се чувствате по-добре; в каква поза предпочитате да спите; дали са ви топли или студени крайниците; по кое време на денонощието се чувствате по-бодър или по-отпуснат и неработоспособен и много други.

Това е така, защото както вече беше пояснено хомеопатичното ле­карство не се изписва за определени „болести", а въз основа на тоталността от симптоми, които ни представя пациентът и те трябва да бъдат внимателно изяснени.

Освен това, голямо значение за правилния подбор на лекарството има фамилната анамнеза на пациента - т.е. дали в рода му има хора боледували от рак, туберкулоза, диабет, както и заболяванията, трав­мите или операциите, които е прекарал самият той до този момент.

Понятието „симптом" в хомеопатията има по-широк смисъл и се използва за означаване не само на патологични промени и оплаква­ния, но и на особености, които характеризират всеки отделен човек и които не е задължително да имат пряко отношение към здравословното му състояние или оплакването, което представя. Например, ня­кой много обича да яде сладки неща и топла храна и напитки, не пона­ся лук и бобови, спи най-често на дясната си страна и обикновено е доста раздразнителен сутрин при събуждане. Друг предпочита соле­ните храни, не понася топлина и слънце, често се оплаква от главобо­лие и херпес по устните; като характер е по-затворен, много чувствите­лен и не обича да го утешават, когато е разстроен или плаче. Всеки един от тези двама души отговаря на определен КОНСТИТУЦИОНАЛЕН ТИП - първият в този случай - на лекарството ЛИКОПОДИУМ, а вторият - на НАТРУМ МУРИАТИКУМ. Под конституционален тип в хомеопатията най-общо се има предвид съвкупността от определени черти на характера и темперамента, физически белези, както и склонността към развитие на определени болестни процеси и начини на реакция в отговор на външните въздействия. Голяма част от хората могат да бъ­дат определени като различни конституционални типове. Познаване­то им има голямо значение за назначаването на хомеопатичните лекарства и лечението! Когато се открие и се даде лекарство, което отговаря на даден конституционален тип, тогава не само се излекуват или значително облекчават съответните „болести", заради които е до­шъл на преглед човека, но и цялостното му здравословно състояния на всички нива, значително се подобрява.

За намиране и назначаване на лекарството, голямо значение имат т. нар. МОДАЛНОСТИ. Те представляват това, което влошава или по­добрява даден симптом. Например болка в стомаха, която се подоб­рява от топли напитки и се влошава към 4 часа следобед изисква едно хомеопатично лекарство; болка в стомаха, която се влошава от леко докосване и се подобрява от силен натиск изисква друго лекарство.

Трябва да се поясни, че хомеопатичният преглед не изключва дру­гите рутинни физикални прегледи и лабораторни изследвания, тъй ка­то всичко в човешкия организъм е свързано и всички показания тряб­ва да се вземат предвид. Многогодишната световна практика показва, че най-добрите хомеопати в света са били и изключително образовани и опитни лекари.

Един факт, който понякога много учудва пациента е, че след прегле­да може да му се даде еднократно само една таблетка или няколко капки от лекарството! Това е така, защото хомеопатичното лекарство е стимул за организма да започне самолечение и действието му продъл­жава дълго време след като се прекрати неговото вземане. Разбира се, в някои случаи е уместно лекарството да се приема няколко дни до една седмица или по-дълго, но това се решава индивидуално.

Обичайна практика по света е лекарят-хомеопат сам да дава на па­циентите хомеопатичните лекарства, които назначава. Тях той предва­рително е закупил от реномирани фирми-производителки на хомеопатични лекарства. Пациентът обикновено се насочва към аптеката само ако лекарството, което е необходимо за лечението му е по-рядко из­ползвано или пък е в потенция, която лекуващият няма на разположе­ние.

Разбира се, хомеопатичните лекарства за първа помощ, могат да се закупят от всеки и да се прилагат при нужда.

Книги

Глава 1 - ЩО Е ХОМЕОПАТИЯ

Глава 2 - Д-Р САМУЕЛ ХАНЕМАН - ГЕНИЯТ ОТ МАЙСЕН

Глава 3 - ИСТОРИЯ НА ХОМЕОПАТИЯТА ПО СВЕТА НАКРАТКО

Глава 4 - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Глава 5 - ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Глава 6 - ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Глава 7 - КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ЛЕКУВА С ХОМЕОПАТИЯ

Глава 8 - ОСОБЕНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХОРА С ОСТРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Глава 9 - ОСОБЕНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНО БОЛНИ ХОРА

Глава 10 - МЯСТОТО НА ХОМЕОПАТИЯТА В ОБЩИЯ ЛЕЧЕБЕН ПЛАН

Глава 11 - ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД В МЕДИЦИНАТА: БОЛЕСТ И ЗДРАВЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ХОЛИСТИЧНИЯ ПОДХОД

Глава 12 - ЗАЩО ХОМЕОПАТИЯТА И ДРУГИ ПРИРОДНИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ, ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ЗАЕЛИ МЯСТОТО, КОЕТО ИМ СЕ ПОЛАГА В МЕДИЦИНАТА

Глава 13 - ВАКСИНАЦИИ

Глава 14 - “ВИДОВЕ" ХОМЕОПАТИЯ

Глава 15 - ХОМЕОПАТИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Глава 16 - ХОМЕОПАТИЯ И ТРАВМИ

Глава 17 - НЯКОИ ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ ОТ РАЗЛИЧЕН ПРОИЗХОД:

Глава 18 - ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕТО НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ

Глава 19 - ПРЕВРЪЗКИ

Глава 20 - ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТРАВМИ

Книги