• Автор: д-р Атанас Гълъбов,
  • Година на публикация: 2001,
  • Издателство:

Хомеопатия за всички - Глава 18 - ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕТО НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ

За оказване на първа помощ с хомеопатия от неспециалисти, се препоръчва да използват показаните хомеопатични лекарства в по­тенция ЗОС. Ако нямате лекарството в тази потенция, бихте могли да дадете, каквато друга по-ниска имате в наличност (от 60 до 600 или от ЗС до ЗОС). Високите потенции - над ЗОС - се назначават само от специалист! На някои места в книгата се препоръчват и по-високи по­тенции (например 200), които също биха могли да се приложат в даде­ния случай, разбира се, ако разполагате с тях.

NB! Колкото по-сериозна е травмата, толкова по-бързо дейс­тва лекарството, ако е правилно подбрано!

Средните и по-високите потенции (ЗОС и от ЗОС нагоре) по правило се приемат през по-големи интервали от време отколкото по-ниските. Но ако травмата или остро настъпилото болестно състояние е сериоз­но, може да има нужда показаното лекарство да се даде в началото, два до три пъти през 5 до 15 минути, независимо от потенцията. При по-леки случаи, приемите могат да бъдат през 4 до 8 часа.

NB! С намаляване на оплакванията се увеличават и интервали­те между приемите!

Ако няма положителен резултат и след третата доза, това най-чес­то означава, че пациентът има нужда от друго лекарство. Разбира се, при много тежки травми лекарството може да окаже благоприятен ефект, но той понякога не е така явен, както при по-леките наранява­ния поради значителните увреждания на целия организъм и може да бъде пропуснат от неспециалист. При подобни ситуации, често има нуж­да от няколко лекарства, дадени едно след друго в зависимост от сим­птомите, които преобладават и от вида на нараняването.

Понякога при травми е допустимо редуването на две лекарства -някои такива случаи са посочени в книгата.

Ако в текста по-долу, не е указана потенция след съответното ле­карство предназначено за вътрешна употреба, това означава, че е же­лателно да се прилага в ЗОС или каквато друга по-ниска имате под ръ­ка.

Трябва да се има предвид, че при всички описани понататък травми или болестни състояния, е възможно да има нужда и от други хомеопатични лекарства, но тяхното изучаване излиза из­вън рамките на тази книга!

Книги

Глава 1 - ЩО Е ХОМЕОПАТИЯ

Глава 2 - Д-Р САМУЕЛ ХАНЕМАН - ГЕНИЯТ ОТ МАЙСЕН

Глава 3 - ИСТОРИЯ НА ХОМЕОПАТИЯТА ПО СВЕТА НАКРАТКО

Глава 4 - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Глава 5 - ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Глава 6 - ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Глава 7 - КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ЛЕКУВА С ХОМЕОПАТИЯ

Глава 8 - ОСОБЕНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХОРА С ОСТРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Глава 9 - ОСОБЕНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНО БОЛНИ ХОРА

Глава 10 - МЯСТОТО НА ХОМЕОПАТИЯТА В ОБЩИЯ ЛЕЧЕБЕН ПЛАН

Глава 11 - ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД В МЕДИЦИНАТА: БОЛЕСТ И ЗДРАВЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ХОЛИСТИЧНИЯ ПОДХОД

Глава 12 - ЗАЩО ХОМЕОПАТИЯТА И ДРУГИ ПРИРОДНИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ, ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ЗАЕЛИ МЯСТОТО, КОЕТО ИМ СЕ ПОЛАГА В МЕДИЦИНАТА

Глава 13 - ВАКСИНАЦИИ

Глава 14 - “ВИДОВЕ" ХОМЕОПАТИЯ

Глава 15 - ХОМЕОПАТИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Глава 16 - ХОМЕОПАТИЯ И ТРАВМИ

Глава 17 - НЯКОИ ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ ОТ РАЗЛИЧЕН ПРОИЗХОД:

Глава 18 - ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕТО НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ

Глава 19 - ПРЕВРЪЗКИ

Глава 20 - ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТРАВМИ

Книги