• Автор: д-р Атанас Гълъбов,
 • Година на публикация: 2001,
 • Издателство:

Хомеопатия за всички - Глава 5 - ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ:

Прилагана от лекари с необходимата подготовка, хомеопатията е с огромни възможности. Често тя се оказва ефективна там, където други лечебни методи не могат да помогнат.

Ако използвам общоприетата терминология бих казал, че с нея мо­гат да се лекуват хора с всякакъв вид заболявания, независимо дали се класифицират като вътрешни, нервни, психиатрични, хирургични, он­кологични, детски или пък инфекциозни. Но трябва да се запомни, че хомеопатията не лекува отделните болести като такива, а човекът ка­то цяло!

Хомеопатията е много добър метод за профилактика и поддържа­не на добро здраве. Чрез приложението й могат да се коригират “дреб­ните" функционални смущения и оплаквания дълго преди да се появят сериозни заболявания и патологични промени в органите и така бо­лестите да се пресекат в самото им начало. Предполагам, че на пове­чето от нас е добре познато усещането за вътрешен дискомфорт и че „нещо не сме добре", а в същото време обективните лабораторни и физикални изследвания не показват нищо обезпокоително. Точно това е моментът, когато трябва да се погрижим за здравето си. Нашето тяло не ни лъже и ако свикнем да го слушаме и да му обръщаме нужното внимание, ще си спестим много страдания.

Балансирайки умствено-емоционалното състояние, хомеопатичното лечение спомага за предпазване от задълбочаване на процеса в посока към развитие на патологични промени в тъканите, (вж. Глава 11 за значението на връзката ум-тяло).

Едно от най-ценните качества на хомеопатията е, че при децата дава възможност рано да бъдат коригирани някои неблагоприятни и тревожещи тенденции, например; склонност към чести инфекции - отити, бронхити, пневмонии; поведенчески проблеми; изоставане в раз­витието; нощно напикаване и др. Чрез навременното лечение в ранна детска възраст би могло да се намали или напълно премахне влиянието на прекараните от предишните поколения тежки заболявания като туберкулоза, рак, диабет, сифилис или гонорея, които са оставили своя отпечатък.

Единствено хомеопатията предлага много ефикасно лечение на със­тояния, възникнали от силен стрес при деца и възрастни - преко­мерна уплаха, загуба на близък човек и др.

Хомеопатичните лекарства се прилагат много успешно по време на бременността и раждането и при нужда в послеродовия период. За жената в климактериума хомеопатията също може да предложи ефи­касна помощ.

При тежко и нелечимо болни може да облекчи страданията и да удължи живота.

Хомеопатията намира добро приложение и във ветеринарната прак­тика и то в целия спектър от болестни състояния при животните, с тера­певтични възможности, близки до тези при хората. Ценно предимство на хомеопатичните лекарства пред алопатичните е, че те не се натруп­ват в месото и млякото, както това става например с антибиотиците. Освен това са и по-евтини.

По своя начин на въздействие и постижения, хомеопатията има зна­чителни предимства пред алопатията, както и в определени аспекти пред някои други лечебни методи:

 • тя лекува целия човек, като обхваща всичките му оплаквания, а не само отделни негови симптоми и „болести"
 • лекува и премахва причината за болестта, а не потиска само сим­птомите
 • няма възрастови ограничения и противопоказания
 • хомеопатичните лекарства не са токсични и не се натрупват в ор­ганизма както обикновените (алопатични) лекарства
 • не се развива лекарствена зависимост и привикване
 • хомеопатичните лекарства не действат просто чрез внасяне в ор­ганизма на определени химични вещества, както това става при ало­патичните лекарства, а стимулират собствените защитни сили на орга­низма и лечението протича по естествен начин, в съответствие с при­родните закони
 • поради специфичния начин на действие на хомеопатичните лекарства, при инфекциозни заболявания болестотворните микроорганизми не могат да развият устойчивост към тях така, както това става при антибиотиците
 • с хомеопатия могат да се лекуват последствия от травми - фи­зически или психически - станали преди много време - месеци и дори години (например нощно напикаване след силна уплаха, страхова нев­роза след засядане в асансьор, главоболие или епилепсия след трав­ма на главата и др.)
 • хомеопатичният преглед и лечение дават възможност на човек да обърне повече внимание на някои страни на живота си, които до този момент не е забелязвал. Така хомеопатията спомага за развитието на едно по-голямо осъзнаване и отговорност към самия себе си.
 • хомеопатичното лечение е по-евтино в дългосрочен план
 • при производство на хомеопатични лекарства не се отделят вред­ни вещества в околната среда - т.е., то е екологически чисто и освен това щади природните ресурси. По данни на Немския хомеопатичен съюз използването на хомеопатични лекарства може да спестява са­мо в Германия милиарди марки годишно.
 • при много ежедневни ситуации, прилагането й е лесно усвоимо и дава бърз резултат: настинки и грипоподобни заболявания, някои трав­ми и др. 

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Хомеопатията не е панацея за всички човешки страдания и като всеки друг лечебен метод си има своите ограничения. Важно е всеки метод да бъде прилаган тогава, когато е от най-голяма полза за болния. В много случаи на травми или напреднала патология, хирур­гичната намеса е желана и неизбежна, но и тогава хомеопатичните лекарства могат да бъдат от голяма помощ. Понякога е необходимо също преливане на кръв или специални разтвори, както и провеждането на други животоспасяващи действия.

С хомеопатия не може да се компенсира липсата на някой орган и неговата функция - например при отстраняване на щитовидната жлеза при определени показания или при инсулинозависим диабет, пациен­тите трябва да продължат приемането на липсващите в организма им хормони - съответно на щитовидната жлеза и на панкреаса. При хора на хемодиализа също не може да се очаква възстановяване на бъбре­ците и премахване на необходимостта от нея. Но това, което хомеопатията може да направи в тези случаи е да повиши самочувствието и тонуса на болните и да облекчи състоянието им, както и да забави раз­витието на усложнения, което разбира се, никак не е малко.

Не трябва да се забравя, че крайният резултат зависи от няколко ограничаващи фактора:

1. От страна на пациента:

 • от степента на увреждане на здравето му и от степента на съх­ранение на защитните му механизми
 • от изчерпателността на информацията, която дава на лекаря, както за сегашното си състояние, така и за предишните си проб­леми и заболявания в семейството
 • от готовността му да съдейства в процеса на лечение (някои хора не спазват определени условия, които са необходими за постигане на положителен лечебен резултат, когато се назна­чи хомеопатично лекарство)

2. От страна на лекуващия:

 • преди всичко от познанията и уменията, които притежава

3. От страна на лекарството:

 • негодно лекарство

4. Друго:

 • случайно антидотиране

Книги

Глава 1 - ЩО Е ХОМЕОПАТИЯ

Глава 2 - Д-Р САМУЕЛ ХАНЕМАН - ГЕНИЯТ ОТ МАЙСЕН

Глава 3 - ИСТОРИЯ НА ХОМЕОПАТИЯТА ПО СВЕТА НАКРАТКО

Глава 4 - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Глава 5 - ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Глава 6 - ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Глава 7 - КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ЛЕКУВА С ХОМЕОПАТИЯ

Глава 8 - ОСОБЕНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХОРА С ОСТРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Глава 9 - ОСОБЕНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНО БОЛНИ ХОРА

Глава 10 - МЯСТОТО НА ХОМЕОПАТИЯТА В ОБЩИЯ ЛЕЧЕБЕН ПЛАН

Глава 11 - ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД В МЕДИЦИНАТА: БОЛЕСТ И ЗДРАВЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ХОЛИСТИЧНИЯ ПОДХОД

Глава 12 - ЗАЩО ХОМЕОПАТИЯТА И ДРУГИ ПРИРОДНИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ, ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ЗАЕЛИ МЯСТОТО, КОЕТО ИМ СЕ ПОЛАГА В МЕДИЦИНАТА

Глава 13 - ВАКСИНАЦИИ

Глава 14 - “ВИДОВЕ" ХОМЕОПАТИЯ

Глава 15 - ХОМЕОПАТИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Глава 16 - ХОМЕОПАТИЯ И ТРАВМИ

Глава 17 - НЯКОИ ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ ОТ РАЗЛИЧЕН ПРОИЗХОД:

Глава 18 - ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕТО НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ

Глава 19 - ПРЕВРЪЗКИ

Глава 20 - ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТРАВМИ

Книги