Условия за ползване

Общи условия за ползване на Dariteli.bg

"dariteli.bg" е сайт на Фондация “Дарители България”, наричана по-долу за краткост Фондацията. Представлява онлайн платформа за набиране на дарения за благотворителни кампании.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия на "Dariteli.bg", преди да го използвате. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Фондацията, с който получавате правото да използвате услугите на "Dariteli.bg" при спазване на условията по-долу. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на "Dariteli.bg" и Фондацията. Чрез достъпа до (зареждането на) "Dariteli.bg" Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте "Dariteli.bg".

1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко лице, което използва някоя от услугите на "Dariteli.bg".
"УСЛУГА/УСЛУГИ" на сайта включват:

 • Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
 • Създаване на благотворителна кампания;
 • Създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за услугите на сайта;
 • Получаване по имейл на съобщения и бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

 

2. РОЛИ

2.1. Фондацията:
- администрира "Dariteli.bg": одобрява кампаниите и получателите; превежда даренията на получателите;
- развива "Dariteli.bg" като посещаемост и видимост;
- популяризира включените кампании пред фирми, дарители и доброволци.

2.2. ДАРИТЕЛ е всяко физическо или юридическо лице направило дарение използвайки инструментите на “dariteli.bg”.


3. ДАРИТЕЛ

3.1. Дарителят може да:

 • дарява без / с регистрация;
 • дарява онлайн през нашите разплащателни инструменти
 • получава отчети;
 • получава документ за направените от него дарения – при желание (договор, служебна бележка);
 • вижда своята активност по дати и кампании в историята на профила си;
 • изпрати кампанията на приятел чрез Facebook, Twitter, Google+.
 • популяризира кампания, за която дарява чрез банер на Dariteli.bg и линк на свой сайт, страница в социални мрежи.

3.2. Фондация “Дарители България”, според правилата си за мерки срещу изпирането на пари е длъжна да идентифицира дарителя и може да изиска от дарителите информация, за да направи това.

3.3. Ако дарителят-физическо лице желае да ползва данъчните облекчения по ЗДДФЛ, попълва допълнително трите си имена и лични данни за издаване на служебна бележка на годишна база.

3.4. Ако дарителят-фирма желае да сключи договор и да ползва данъчните облекчения по ЗКПО, попълва допълнително данните на фирмата – име, адрес, ЕИК и представляващо лице.

4. ПОЛУЧАТЕЛ:

4.1. Получатели могат да бъдат:
4.1.1. Юридически лица:

 • организация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища,
 • община,
 • образователни и здравни заведения и организации, които са на бюджетна издръжка
 • религиозно настоятелство, регистрирано вероизповедание,
 • друго юридическо лице, което не е търговец, с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, образователни, културни и спортни цели.

Търговски дружества не могат да бъдат получатели на дарения, но могат да бъдат Инициатори и да използват възможностите на Dariteli.bg, за да привличат дарения и дарители.

4.1.2. Физически лица:

 • Физически лица, нуждаещи се от лечение в България или чужбина, които не са в състояние да го платят.
 • Физически лица, които се нуждаят от финансова помощ за участие в конкурси, състезания, олимпиади и други форми за изява на таланти – за пътни и престой, такса участие, закупуване на инструменти, технически средства, материали.

4.2. Получателите имат ключова роля в Dariteli.bg и трябва да:

 • Знаят, че в Dariteli.bg се създава кампания, за да се набират средства в полза на получателя, като Фондацията подпомага процеса, ако заявителя на кампанията няма точни данни.
 • Представят коректни данни.
 • Бъдат активни и актуализират информация за кампаниите си в своите сайтове и социални мрежи.
 • Периодично да изпращат отчети, които се представят пред дарителите.

5. ОДОБРЕНИЕ

5.1 Dariteli.bg изисква кампаниите да бъдат предварително одобрявани. Това е така заради отговорността на Фондацията като посредник на даренията, безопасността на даряването и проследяването на отчетността.

Кампаниите се одобряват изпращането на всички изискуеми документи.

Отговорност за предоставяне на информацията, нужна за одобряването на кампания, носи самият подател – физическо или юридическо лице. Заявителят посочва контакти на Получателя и го информира за желанието си да създаде кампания в негова полза и за нуждата да предостави информация за одобрение на Получателя.

Фондация „Дарители България“ изисква документи за одобрение, които не могат да бъдат намерени в публични регистри с цел удостоверяване на правния статут и на способността на получателя да употреби даренията по предназначение и с прозрачност.

Попълненият при създаването на кампанията въпросник и прикачените документи се разглеждат от екипа на Фондацията. Екипът одобрява, формулира препоръки към кандидатите, ако се налага или отказва включване.

Срок за разглеждане и одобрение – до 3 дни, освен при поискани допълнителни документи

6. ДОГОВОР И ПЛАЩАНЕ

6.1. Фондацията и заявителя на кампания сключват рамков Договор за финансиране от участие на Получателя в Dariteli.bg. Договорът е безсрочен.  Договорът регулира начин на плащане на даренията, отчитане, подаване на актуална информация и визуализация.

Договорът се изпраща на Фондацията сканиран за стартиране на кампанията, а после и подписан оригинал по пощата.

6.2. За всяка кампания на Получателя, Фондацията извършва плащания. Освен ако не бъде уговорена друга периодичност, плащане се извършва в края на срока на кампанията.

6.3. При надхвърляне на целевата сума на кампанията преди изтичане на срока й и при желание на Инициатора кампанията да продължи, следва предоговаряне между Инициатора и Фондацията. Това може да означава промяна на целевата сума или промяна в обстоятелствата в кампанията (допълващи дейности, разширяване на обхвата, удължаване на срока, друго).

7. АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подаването на актуална информация е задължително условие за поддържане на кампанията активна. Информацията включва текстове, снимки, видео и медийни материали за събития, свързани с кампанията. Информация могат да подават Инициаторът и/или Получателят.

Актуалната информация ще бъде одобрявана съобразно Критерии за одобрение на съдържание.

Актуалната информация е необходима за обновяване на съдържанието и оттам на интереса към кампанията. При неспазване на това условие Фондацията ще преразгледа взаимоотношенията си с Получателя.

8. ОТЧЕТНОСТ

Отчетността е задължително условие за включване в Dariteli.bg. Фондацията носи отговорност за целесъобразното изразходване на даренията, включително финансово-отчетна, пред всички, участващи в Dariteli.bg.

Получателят-организация или физическо лице дължат отчет до 2 месеца след края на кампанията си или до 31.01. на всяка календарна година. Отчетът представлява разказ за постигнатото с получените дарения, опис на документите за разход (фактури, договори) и визуален материал – снимки, видео, медийни публикации. В отчета се декларира какви други дарения са постъпили за същата кампания. Фондацията може да прави посещения на случаен принцип и да изисква за преглед документи за разход, описани в отчета, по всяко време с одитни цели.

При недостигане на сумата до края на срока, включително и от други дарения, Получателят попълва Декларация за намерения за продължаване на набирането на средства и я изпраща сканирана на Фондацията.

За постъпващи дарения над 30000 лв. се прилагат изискванията по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Фондацията е регистриран оператор на лични данни според Закона за защита на личните данни.

9. ДАРЕНИЯ

Онлайн даренията към всички кампании се набират в банкова сметка на Фондацията. Тя от своя страна превежда даренията по сметките на получателите.

Затова Фондацията има контрол върху съдържанието на кампаниите в "Dariteli.bg" и получателите. След като бъдат предложени от потребителите, кампаниите се одобряват от администраторите.

Фондацията изисква от получателите на даренията чрез "Dariteli.bg" предварително да предоставят документи, които доказват тяхното юридическо положение и надеждност.

10. ТАКСИ

Фондацията удържа 5% от постъпващите дарения за разходите си за управление на "Dariteli.bg", одобрение, мониторинг и отчетност на участващите получатели и за разходи, свързани с популяризирането на Дарителската платформа. Банковите такси и таксите за превод на оператори като PayPal се удържат допълнително.

11. АВТОРСКИ ПРАВА

11.1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

11.2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.

11.3. Всеки заявител на кампания и Получател носи отговорност за собствеността върху снимките и видеоматериалите, които публикува в сайта.

12. РЕГИСТРАЦИЯ

Потребителите на "Dariteli.bg" могат да разглеждат съдържанието, без да се регистрират, но за да ползват пълната му функционалност, е необходима регистрация.

Ползвайки "Dariteli.bg", Вие приемате условията за ползване и гарантирате, че отговаряте на изискванията за ползване на сайта.

Данните, които се предоставят при регистрация на акаунт/профил, се ползват единствено за целите на услугите, които "Dariteli.bg" предоставя.

С регистрирането си потребителят изрично потвърждава, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се съгласява да ги спазва.

Регистриращите се потребители са длъжни да предоставят вярна и актуална информация за целите на регистрацията. В случай че това не бъде направено, "Dariteli.bg" ще третира тези действия като нарушение на Общите условия, което може да доведе до отказ на регистрация или до блокиране и изтриване на личния профил.

Потребителите на услугата нямат право да използват груби, цинични, непристойни или обидни думи и изрази. Потребителите нямат право да се представят за другиго, да използват чуждо име, псевдоним, с цел да въведат в заблуда или с цел да увредят, или да злепоставят другиго, или да създадат грешна представа за себе си.

"Dariteli.bg" си запазва правото да отказва регистрация или да блокира съществуващи профили по свое усмотрение.

Регистрираните потребители на "Dariteli.bg" приемат да получават регулярна информация по електронен път с най-важните новини относно dariteli.bg и проектите, публикувани на нея.

Регистрираните потребители на "Dariteli.bg" са отговорни за всички действия, които се извършват от името на техния профил и са длъжни да не предоставят на трети лица паролата за достъп до профила им.

Регистрираните потребители се съгласяват и дават разрешение на "Dariteli.bg" публично да оповестява потребителското име и имената им във връзка с идеи и инициативите, по които те активно участват като инициатор или съмишленик. В тази връзка, регистрираните потребители разрешават да бъдат изписвани потребителското и лично име от профила им на страницата на всеки проект, в който участват.

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТИ

"Dariteli.bg" си запазва правото да премахне потребителски профил по всяко време и без предупреждение.

Всеки потребител, създал акаунт в системата на "Dariteli.bg", има право по всяко време да редактира или изтрие профила си от системата. "Dariteli.bg" си запазва правото да пази информация за изтрити и редактирани акаунти.

14. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

14.1. Фондацията е регистрирана като администратор на лични данни в електронния регистър, поддържан от Комисията за защита на личните данни.

14.2. С попълването на данните си при регистрацията си на "Dariteli.bg" потребителят се съгласява да предостави личните си данни на Фондацията и да предостави правото на Фондацията да администрира и обработва тези данни за целите на обработката на регистрацията на потребителя и предоставянето на услугите.

14.3. Потребителят може по всяко време да прекрати регистрацията си и/или да заяви желанието си неговата регистрация и свързаните с нея данни да бъдат изтрити от Фондацията.

14.4. Фондацията осигурява на потребителите, предоставили личните си данни, всички права, включително за достъп, ректификация и заличаване на данните съгласно Закона за защита на личните данни.

15. БИСКВИТКИ

"Dariteli.bg" ползва cookies, за да ви разпознава (анонимно) и следи поведението на потребителите на сайта. Използваме тази информация, за да направим сайта по-добър.

"Dariteli.bg" може да записва IP адреса Ви. Бихме ползвали тази информация само, за да предотвратим измами, уловим проблеми и съберем демографска информация (анонимно).

Използваме различни защитни методи като кодиращи системи и системи за оторизация, за да поддържаме сигурността на вашата информация.

"Dariteli.bg" се задължава да не предоставя информация за потребителите, които използват интернет страницата за други цели и/или нужди, извън тези, за които е създадена.

16. УПОТРЕБА НА СЪДЪРЖАНИЕТО

"Dariteli.bg" ви дава право да използвате (копирате и разпространявате) съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.

Съдържанието, публикувано на "Dariteli.bg", е собственост на "Dariteli.bg" и/или неговите партньори и клиенти. Чрез използването на "Dariteli.bg" Вие се съгласявате да не използвате съдържанието на "Dariteli.bg" за продажба, опит за продажба, разпространение или показване на информацията с търговска цел, както и да не модифицирате съдържанието ѝ. Вие не може да продавате, модифицирате, разпространявате или показвате това съдържание с търговска цел под каквато и да е форма.

17. УСЛОВИЯ ЗА СИГУРНОСТ

"Dariteli.bg" прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск.

Използвайки сайта, вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. "Dariteli.bg" не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

"Dariteli.bg" не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

"Dariteli.bg" не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие на употребата на сайта.

18. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

18.1. Потребителите на "Dariteli.bg" декларират готовността си да ползват услугата само съобразно нейното предназначение и да не извършват неправомерни действия с нея. Потребителите на услугите нямат право да публикуват, качват, изтеглят, записват и разпространяват по какъвто и да е друг начин съдържание посредством "Dariteli.bg" което:

(i) Нарушава патенти, авторски и сродни права, търговска тайна, представлява лични данни на трето лице, поверителна информация и друга такава, забранена от закона.

(ii) Което е невярно, подвеждащо и неточно.

(iii) Което противоречи на разпоредби на закона, добрите нрави и обичаи в Република България

(iv) Което е реклама на други услуги и предмети, несвързани с целите на "Dariteli.bg" .

(v) Което съдържа вируси и друг софтуер, който може да навреди на софтуер или хардуер на "Dariteli.bg" или на неговите потребители.

(vi) Което създава лъжлива представа за друга личност.

18.2. Освен това потребителите на услугата нямат право:

(i) Да извършват действия, които биха натоварили прекомерно инфраструктурата на "Dariteli.bg" .

(ii) Да се опитват да смущават дейността на представяната "Dariteli.bg" услуга.

(iii) Да се опитват да заобикалят ограничения в предлаганите услуги, наложени от "Dariteli.bg" .

(iv) Да използват софтуер за индексиране на съдържанието на страницата.

19.3. При констатирано нарушение на правилата на сайта, Фондацията запазва правото да:

(i) Премахва или изменя всякакво съдържание, публикувано на "Dariteli.bg" от потребителите.

(ii) Блокира и изтрива потребителски регистрации на "Dariteli.bg" .


19. ЕЛЕКТРОННИ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

"Dariteli.bg" позволява публикуването на препратки към електронни страници на трети лица. Препратки към електронни страници на трети лица и такива от електронни страници на трети лица към "Dariteli.bg" са изцяло отговорност на потребителите на dariteli.bg. "Dariteli.bg" не носи отговорност за съдържанието на електронни страници на трети лица и посещението им от свои потребители. В този смисъл "Dariteli.bg" не носи отговорност за вреди, нанесени на свои потребители от електронни страници на трети лица.


20. ПРОМЕНИ

"Dariteli.bg" си запазва правото да променя Общите условия или да спира, изменя или прекратява предоставената услуга, като потребителите ще бъдат уведомени за това на интернет страницата на "Dariteli.bg" или чрез известие на имейла, предоставен при регистрацията им. В случай че след уведомяването на потребителя за промяната на Общите условия, той продължи да ползва услугите на сайта, това ще се счита за мълчаливо приемане от негова страна на тези промени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Възникналите спорове се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие се отнасят към компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети от управителните органи на Фондация “Дарители „България“