• Автор: д-р Атанас Гълъбов,
  • Година на публикация: 2001,
  • Издателство:

Хомеопатия за всички - Глава 6 - ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Произход и приготвяне:

Хомеопатичните лекарства се получават от няколко източника:

  • растения
  • минерали
  • метали и техни съединения
  • здрави животински или човешки тъкани и секреции (саркоди)
  • патологични животински или човешки тъкани и секреции (нозоди)
  • неизмерими или непретеглими: електричество, слънчева свет­лина, лунна светлина, северен или южен магнитен полюс и др.

Практически от всяко вещество би могло да се получи хомеопатично лекарство, но то става такова само след “доказването" му върху здрави хора. Последните години бяха извършени „доказвания" на шо­колад, водород, германий, гранит, мрамор и др.

Хомеопатичните лекарства се приготвят в специализирани лабо­ратории чрез т.н. метод на „потенциране", който се състои в последо­вателни разреждания на изходната субстанция в алкохол и дестили­рана вода и последващи сунусии (т.е. енергични разтръсквания).

Ценното на този начин на обработка е, че дори силно отровни ве­щества се освобождават от своята токсичност и се превръщат в живо­тоспасяващи лекарства. Най-ефикасните хомеопатични лекарства при тежки и септични състояния, се получават именно от отровните ве­щества и растения.

Използват се няколко метода на разреждане:

• десетичен - при който всички последователни разреждания се правят в съотношение едно към девет (изходно вещество към раз­творител). Потенциите от този вид се обозначават с римските цифри

Х (икс) или D (де), изписани след цифрата означаваща съответно­то разреждане - например: 10, 30, 6Х, ЗОХ и т.н.;

• стотичен - разрежданията са в съотношение едно към деветдесет и девет. Обозначават се с римската цифра С (це), но често тя се изпуска - например: 6С, 30(С), 200(С) и т.н.

• LМ (ел ем) - при тях първоначално се разрежда последователно три пъти едно към деветдесет и девет и след това полученото раз­реждане ЗС се разрежда едно към 50 000. 

При изписването на съответното хомеопатично лекарство се изпол­зват латинските наименования на изходната суровина, като след него се отбелязва съответната потенция. 

Потенциите между 1С и 12С (съответно 10 и 240) се приемат за ниски, между 12Си ЗОС (съответно 240 и 600) за средни, а над ЗОС (600) за високи. Високите разреждания над 200С се обозначават с М (ем). Например разреждане 1000С = 1М, 10000С = 10М и т.н..

Интересно е да се знае, че след разреждане 12С практически не остава нито една молекула от изходното вещество в разтвора. Въпреки многобройните изследвания по цял свят, все още няма единна теория, обясняваща точния начин на действие на хомеопатичните лекарства. Смята се, че те оказват влияние върху по-фините енергийни структури на тялото, служейки като отключващ фактор за стимулиране на защит­ните сили на организма, впоследствие активирайки на физическо ниво съответни физиологични системи.

Хомеопатичните лекарства се приготвят в течен вид, както и под формата на таблетки, гранули и рядко - прахчета.

За съжаление, в аптеките в страната не се продават хомеопатични лекарства от много от известните европейски фирми. Тези, които все пак се намират, могат да се използват за първа помощ от неспециалисти при ситуации­те описани в книгата, но не и за лечение на хронични или на по-тежки остри заболявания.

Начин на приемане:

Хомеопатичните лекарства се приемат през устата. Тя трябва да е чиста, като 10-15 минути преди и след това е желателно да не се яде и пие нищо, да не се пуши и да не се мият зъбите. (Разбира се, в случай на спешно състояние те се дават веднага, независимо от тези усло­вия) . Ако са на таблетки или гранули, една таблетка или две, три грану­ли се смучат докато се разтворят или пък се сдъвкват. Ако са във вид на течност, няколко капки или милилитра се задържат за 20-30 секун­ди в устата, след което се гълтат.

По време на лечението с хомеопатия е желателно да се избягва консумацията на кафе, чай от мента или други билки, съдържащи сил­но миришещи етерични масла, както и масажи с такива. Ако пациен­тът е свикнал да пие големи количества кафе, то трябва да изминат поне няколко часа между пиенето му и приема на лекарството, но е добре да се има предвид възможността за антидотиране на лечението в тези случаи.

Съхранение:

Уместно е хомеопатичните лекарства е да се съхраняват на сухо и защитено от пряка слънчева светлина място, далече от силни миризми и електромагнитно лъчение и при температура не надвишаваща 30 гра­дуса по Целзий. Майчините тинктури от различни растения трябва да се държат на хладно. Те не са така дълготрайни както потенцираните препарати.

Хомеопатичните лекарства могат да запазят своята годност дори десетки години, ако се съхраняват по подходящ начин.

Книги

Глава 1 - ЩО Е ХОМЕОПАТИЯ

Глава 2 - Д-Р САМУЕЛ ХАНЕМАН - ГЕНИЯТ ОТ МАЙСЕН

Глава 3 - ИСТОРИЯ НА ХОМЕОПАТИЯТА ПО СВЕТА НАКРАТКО

Глава 4 - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Глава 5 - ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Глава 6 - ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Глава 7 - КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ЛЕКУВА С ХОМЕОПАТИЯ

Глава 8 - ОСОБЕНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХОРА С ОСТРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Глава 9 - ОСОБЕНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНО БОЛНИ ХОРА

Глава 10 - МЯСТОТО НА ХОМЕОПАТИЯТА В ОБЩИЯ ЛЕЧЕБЕН ПЛАН

Глава 11 - ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД В МЕДИЦИНАТА: БОЛЕСТ И ЗДРАВЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ХОЛИСТИЧНИЯ ПОДХОД

Глава 12 - ЗАЩО ХОМЕОПАТИЯТА И ДРУГИ ПРИРОДНИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ, ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ЗАЕЛИ МЯСТОТО, КОЕТО ИМ СЕ ПОЛАГА В МЕДИЦИНАТА

Глава 13 - ВАКСИНАЦИИ

Глава 14 - “ВИДОВЕ" ХОМЕОПАТИЯ

Глава 15 - ХОМЕОПАТИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Глава 16 - ХОМЕОПАТИЯ И ТРАВМИ

Глава 17 - НЯКОИ ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ ОТ РАЗЛИЧЕН ПРОИЗХОД:

Глава 18 - ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕТО НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ

Глава 19 - ПРЕВРЪЗКИ

Глава 20 - ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТРАВМИ

Книги