• Автор: д-р Атанас Гълъбов,
  • Година на публикация: 2001,
  • Издателство:

Хомеопатия за всички - Глава 14 - “ВИДОВЕ" ХОМЕОПАТИЯ

Най-общо би могло да се каже, че има две разновидности на този лечебен метод, които се различават, както по състава на използваните лекарства (често комбинирани) и начина им на приложение, така и по качеството и задълбочеността на обучението и резултатите, които се постигат.

Когато специалистите говорят за хомеопатия те имат предвид ори­гиналния метод, наричан понякога и класическа хомеопатия, чиито принципи са били формулирани от д-р Ханеман: ЕДНО ЛЕКАРСТВО, ДАВАНО НА ПРИНЦИПА НА ПОДОБИЕТО, В МИНИМАЛНА ДОЗА

Именно този метод се има предвид в тази книга и именно той е изключително ефективен при лечението, както на остри, така и на хронични заболявания и профилактика!

Обучението по класическа хомеопатия е много сериозно и е с продължителност от две до три години обикновено след завършване на висше медицинско образование. То включва: задълбочено изучаване на голям брой хомеопатични лекарства и техните болестни карти­ни, познаването на трудовете на световноизвестни хомеопати (на първо място „Органон на лечебното изкуство" на д-р Ханеман), ра­бота с реперториум, дългосрочна клинична оценка на резултатите и прогноза. При този начин на лечение, както вече беше споменато, назначаването на лекарството не се прави според диагнозата, а след като се прецени внимателно цялостната картина от оплаквания и индивидуални особености на съответния човек, включително и фамил­ната анамнеза и историята на предишни заболявания или травми.

NB!1 Целта на хомеопатичното лечение е не само облекчаването на дадено оплакване, а подобряване на здравето на човека на всички нива!

Следният пример взет от практиката ще илюстрира възможностите и дълбочината на действие на класическата хомеопатия.

При лекаря-хомеопат през зимния сезон идва на преглед младо мо­миче, което от доста години страда от астматичен бронхит. Всяка нас­тинка слиза към белите дробове. Появява се кашлица с гъсти жълти храчки, които се отделят трудно и често има чувство за задушаване. Не й стига въздух, когато се изкачва по стълби. Тези проблеми са по-силно изразени през есента и зимата. Досега винаги са третирани с антибиотици, откашлечни и антиалергични алопатични медикаменти. Освен това често има главоболие и понякога болки зад очите, които могат да продължат и по цял ден. Понякога има болки в стомаха, осо­бено преди изпит или ако се притеснява за нещо. Те не се влияят от ядене. Поти се много по врата и гърба по време на сън. Има страх от тъмното, от духове. Понякога й се струва, че чува гласове в тъмното. Няма особени хранителни предпочитания, освен към прясно мляко. Не понася мазна храна. Като цяло не е зиморничава, но предпочита топ­лото време. Не спортува и изглежда по-флегматична. Леко по-пълна е за височината и възрастта си. В училището се справя добре. Като дете била доста пълна. Боледувала често от пневмонии. Има светло-кестенява коса и светли очи. От фамилната анамнеза не се установява нещо смущаващо.

За лекаря-хомеопат само диагнозата „астматичен бронхит", поста­вена след вземане под внимание на съответните признаци и изследва­ния, не е достатъчна. Напротив, цялата представена по-горе инфор­мация е важна и съставлява „картината на болестта", такава каквато е за този пациент. Назначава се само едно хомеопатично лекарство, в този случай: КАЛКАРЕЯ КАРБОНИКА.

Ето и резултатът при проследяването след три месеца: Момичето съобщава, че се чувства много добре и като цяло е с повишен жизнен тонус. През този период не е боледувала изобщо, независимо, че око­ло нея всички са прекарали грип. Понякога има хрема и кашлица, при която съвсем лесно откашля секретите, но тя не е придружена с чувс­тво за задушаване. Не е пила никакви алолатични лекарства. Изчезнали са болките зад очите и в стомаха и като цяло се чувства по-спо­койна. Потенето е силно намаляло. Страховете също са намалели зна­чително. Положителната промяна е видима и във външния вид - цвета на лицето, блясъка на очите и общото излъчване.

Съвсем очевидно е, че подобрението, което настъпва, е на всички нива. Но за да се постигне такъв лечебен резултат, трябва да се позна­ват в дълбочина хомеопатичните лекарства.

Другият метод, който се практикува, няма специално име и минава под общото наименование хомеопатия. При него често се използват смесени (комбинирани) препарати, неправилно наричани „хомеопатични" или се назначава последователно и посменно приемане едновре­менно на няколко хомеопатични лекарства, които покриват отделни симптоми. Този начин на даване на хомеопатични лекарства принизя­ва хомеопатията до ограничения едностранчив подход и възможности на алопатията; той е предимно симптоматично и нозологично ориен­тиран и нерядко само потиска симптомите без да лекува. Резулта­тите, до които води са съвсем посредствени. Чрез него понякога може да се постигне известно облекчаване, но не и същинско излекуване особено що се отнася до хронични оплаквания; ако това стане, то би било истинска случайност.

За да се назначават комбинирани препарати или да се предписва по описаната по-горе методика, ориентирана към отделни симптоми или болестни единици, не е необходимо кой знае какво обучение и интелигентност; дори и един санитар би се справил успешно с някой от справочниците, които предлагат фирмите-производителки на хомеопатични лекарства. Подобно обучение по „хомеопатия" с нищо не допри­нася за задълбочаване на познанията на лекаря относно здравето и болестта и същността на истинското лечение и има преди всичко тър­говски характер. За съжаление, точно такива курсове се предлагат на български лекари, студенти-медици и фармацевти от различни запад­ни фирми.

С този подход се уронва доверието както на пациентите, така и на самите лекари, в този ценен лечебен метод.

Що се отнася до комбинираните препарати, те не са изпитвани на здрави хора, затова истинското им действие не се знае със сигурност и назначаването им не е съобразено с принципите на хомеопатията. Обик­новено при приготвянето им се включват известен брой хомеопатични лекарства в ниски потенции, които поотделно са често показани при хора с дадено „заболяване".

Пишещият тези редове лично е имал пациенти „лекувани" по горео­писания начин без резултат. При даването само на едно, правилно подбрано лекарство, ефектът е поразителен и те самите са учудени, защото разбират, че досега всъщност не са били лекувани наистина хомеопатично.

Някои други „хомеопати" предлагат „радиестезична хомеопатия" (т.е. с махало) или пък „компютърна хомеопатия". Tакива мистично или науч­но звучащи термини се използват само за да привличат пациенти.

Бих посъветвал всички, които наистина желаят да се лекуват с хомеопатия, да търсят лекари, прилагащи класическа хомеопатия. А колегите и студентите-медици, които искат да придобият задълбочени познания - да търсят качествено обучение по класическа хомеопатия при лекари-хомеопати с опит.

1 NB! = Забележи добре! (лат.)Този израз се използва в медицинската лите­ратура, когато е желателно да се обърне внимание на нещо.


 

Книги

Глава 1 - ЩО Е ХОМЕОПАТИЯ

Глава 2 - Д-Р САМУЕЛ ХАНЕМАН - ГЕНИЯТ ОТ МАЙСЕН

Глава 3 - ИСТОРИЯ НА ХОМЕОПАТИЯТА ПО СВЕТА НАКРАТКО

Глава 4 - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Глава 5 - ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Глава 6 - ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Глава 7 - КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ЛЕКУВА С ХОМЕОПАТИЯ

Глава 8 - ОСОБЕНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХОРА С ОСТРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Глава 9 - ОСОБЕНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНО БОЛНИ ХОРА

Глава 10 - МЯСТОТО НА ХОМЕОПАТИЯТА В ОБЩИЯ ЛЕЧЕБЕН ПЛАН

Глава 11 - ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД В МЕДИЦИНАТА: БОЛЕСТ И ЗДРАВЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ХОЛИСТИЧНИЯ ПОДХОД

Глава 12 - ЗАЩО ХОМЕОПАТИЯТА И ДРУГИ ПРИРОДНИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ, ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ЗАЕЛИ МЯСТОТО, КОЕТО ИМ СЕ ПОЛАГА В МЕДИЦИНАТА

Глава 13 - ВАКСИНАЦИИ

Глава 14 - “ВИДОВЕ" ХОМЕОПАТИЯ

Глава 15 - ХОМЕОПАТИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Глава 16 - ХОМЕОПАТИЯ И ТРАВМИ

Глава 17 - НЯКОИ ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ ОТ РАЗЛИЧЕН ПРОИЗХОД:

Глава 18 - ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕТО НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ

Глава 19 - ПРЕВРЪЗКИ

Глава 20 - ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТРАВМИ

Книги